Consiliul de Administrație

Rolul si atributiile consiliului de administratie al unitatii de invatamant:

 • are rol de decizie în domeniul organizatoric si administrativ.
 • asigura respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul Educatiei Naționale şi ale deciziilor inspectorului şcolar general;
 • aprobă planul de dezvoltare a şcolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după dezbaterea şi avizarea sa în consiliul profesoral;
 • aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul profesoral şi în comisia paritară;
 • elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de învăţământ, pentru personalul didactic, didactic auxiliar şinedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale;
 • acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza analizei şefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale;
 • stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariaţilor unităţii de învăţământ, a propunerilor directorului şi înurma consultării sindicatelor;
 • aprobă anual, la propunerea directorului, fişele postului pentru persoanele angajate în instituţie;
 • periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice;
 • aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare
 • avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi cheltuieli, întocmit de director şi administratorul financiar, pebaza solicitărilor şefilor catedrelor/comisiilor metodice şi ale compartimentelor funcţionale;
 • hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare;
 • acordă avizul consultativ pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct;
 • avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii de învăţământ;
 • stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic, pe baza criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru fiecare categorie de personal;
 • validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară şi promovează masuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare.analizează restrângerile de activitate ale personalului angajat în unitate, conform reglementărilor în vigoare;
 • aprobă propunerile de gradaţii de merit ale personalului didactic şi didactic auxiliar, alte stimulente, precum şi măsuri de sancţionare a acestuia în conformitate cu metodologiile şi legislaţia în vigoare;
 • stabileşte sancţiuni în cazul abaterilor disciplinare

Atributii membrii CA 2020-2021

Tematica CA 2020-2021