Resurse

RESURSE UMANE

În anul școlar 2022- 2023, încadrarea cu personal didactic cuprinde 41 de cadre didactice:

 • Titulari – 23
 • Suplinitori – 7
 • Profesori asociați – 2
 • Profesori la plata cu ora – 10

Dintre acestea:

 • 28 de cadre didactice cu grad I
 • 2 cadre didactice cu grad II
 • 2 cadre didactice cu definitivat
 • 10 profesori debutanți

Încadrarea cu personal didactic auxiliar cuprinde 7 cadre didactic-auxiliare după cum urmează: 1 contabil șef, 1 secretar șef,  1 secretar, 1 informatician, 1 bibliotecar, 1 laborant, 1 administrator patrimoniu.

Încadrarea cu personal nedidactic cuprinde 10 persoane  după cum urmează: 7 îngrijitoare, 3 muncitori de întreținere.

RESURSE MATERIALE

Școala dispune de o puternică bază materială destinată procesului instructiv educativ de calitate, precum și de stabilitate didactica (77 % cadre didactice titulare).

Activitatea managerială desfășurată are în permanență în vedere dezvoltarea și modernizarea resurselor materiale care sprijină procesul de învățare.

În administrarea școlii există următoarele clădiri: 2 corpuri clădire – liceu/liceu II, 1 cămin internat (în conservare), 1 corp clădire cămin (în conservare), cantina școlară dată în administrarea Consiliului Local, sală de sport.

                      Pentru desfăşurarea procesului de învățământ sunt utilizate:

• 19 săli de clasă, 7 în corp principal şi 12 în corp C2;                                                                                            • 1 Laborator de fizică dotat cu: mobilier ergonomic, 1 tablă interactivă, 1 videoproiector, 1 laptop conectat la internet, soft educațional, truse experimentale, Laser;
• 1 Laborator de chimie modern, dotat cu toate substanțele şi ustensilele necesare desfăşurării experiențelor;
• 1 Laborator de biologie dotat cu 1 videoproiector, 1 laptop, microscoape, truse de biologie şi aparatură specifică, mulaje, schelete, preparate microscopice;
• 1 Laborator legislație rutieră modern, echipat cu: 27 de calculatoare client-server, modem, laptop, videoproiector cu ecran, 1 scaner, 1 imprimantă multifuncțională XEROX, toată rețeaua de calculatoare fiind conectată la internet. Laboratorul este dotat cu CD-uri profesor, planșe rutiere, machetă stradală;
• 2 Laboratoare de informatică, dotate cu 40 de calculatoare conectate la internet;
• 1 Laborator CAD, dotat cu 27 de calculatoare conectate la internet, softuri educaționale, 1 tablă interactivă, 1 videoproiector, 1 laptop conectat la internet;
• Cabinete tehnologice (mecatronică, dotat cu 1 tablă interactivă, 1 videoproiector, 1 laptop conectat la internet; electronică şi tehnică de calcul, dotat cu 1 tablă interactivă, 1 videoproiector, 1 laptop conectat la internet și cu un bogat material didactic demonstrativ);
•  Cabinet de desen tehnic dotat cu: 1 tablă interactivă, 1 videoproiector, 1 laptop conectat la internet, truse pentru desen tehnic, seturi de planşe, seturi de piese;
•  Cabinet de organe de maşini şi mecanisme dotat cu: planşe, piese, mecanisme, panoplii;
•  Cabinet de consiliere şi orientare şcolară dotat cu mobilier ergonomic specializat pentru desfăşurarea activităților de consiliere, materiale informative, un calculator, 1 videoproiector şi o imprimantă;
•  Capelă/cabinet religie;
• Cabinet de limba și literatura română;
•  Cabinet construcții nave dotat cu: set de planşe, machete, panoplii;
•  Cabinet protecția muncii organizat pentru instruirea inițială şi periodică a personalului;
•  Cabinet CEAC;
•  Cabinet Consiliul școlar al elevilor;
•  Atelier coafură – frizerie – manichiură – pedichiură;
•  Atelier electronică şi electrotehnică;
•  2 Ateliere de sudură în CO2;
•  1 Atelier tubulatură navală;
•  3 Ateliere de lăcătuşerie navală;
•  1 Atelier mecanici auto;
•  1 Atelier măsurări tehnice;
• Sala multimedia (Amfiteatrul), dotat cu mobilier modern, 1 videoproiector, 1 laptop conectat la internet şi stație audio;
• Centrul de Documentare şi Informare, cu peste 25.000 de volume, dintre care 2358 cărți de specialitate din domeniul tehnic, 6 casete, 35 de CD, 53 CD – uri AEL, 17 CD – uri educaționale, dotat cu aparatură audio-video modernă, 1 laptop, 1 videoproiector, 7 PC conectate la internet, 3 imprimante și 1 xerox;
•  Cabinet medical;
•  2 Cancelarii dotate cu 2 calculatoare conectate la internet;
•  2 izolatoare;
•  Sala de sport cu vestiare și alte spații necesare, dotată cu aparate, instalații şi materiale sportive pentru atletism, handbal, baschet şi tenis de masă. De asemenea, activitățile sportive se pot desfăşura în aer liber pe terenurile de sport aparținând bazei sportive a Liceului Tehnologic „Ion Bănescu”.

Clasele sunt dotate cu mobilier modernizat în proporție de 80 %, permițând desfășurarea activităților de învațare centrate pe elev.

Atelierele au în dotare mobilier specific, truse de scule, utilaje, dispozitive, aparate și materiale necesare pentru desfășurarea activității de instruire practică.

Elevii școlii au acces permanent la calculatoare și la Internet, atât în timpul programului școlar, cât și în vederea desfășurării activităților extrașcolare.

Serviciile secretariat și contabilitate sunt dotate cu calculatoare și softuri specializate.

RESURSE FINANCIARE

În anul 2022 bugetul unității școlare a fost format din sume provenind din:

 • bugetul local – 2.309.000 lei
 • bugetul de venituri și cheltuieli extrabugetare – 64.499 lei
 • bugetul de stat – 4.899.874 lei
 1. Bugetul local– a fost direcționat pe 4 capitole:
 • Cheltuieli materiale și servicii – 2.107.000 lei
 • Cheltuieli cu ajutoare (hrana și cazarmament copii cu CES) –38.000 lei
 • Cheltuieli cu burse de merit și de studiu -129.000 lei
 • Cheltuieli de capital – 35.000 lei
 1. Bugetul de venituri și cheltuieli extrabugetare:

Sold – 25.501 lei

 • Venituri – 64.499 lei
 • Cheltuieli – 90.000 lei
 1. Bugetul de stat – a fost direcționat pe 5 capitole:
 • Drepturi personal  – 4.309.758 lei
 • Cheltuieli materiale pentru CSS – 1.299 lei
 • Burse – Bani de liceu – 7.000 lei
 • Burse – Burse profesionale – 363.551 lei
 • Ajutor social (competiții sportive CSS) – 106.549 lei
 • Ajutor social (navetă elevi) – 60.000 lei
 • ROSE – 51.717 lei

Cheltuielile au fost orientate spre reparații și investiții (materiale de întreținere şi reparații, obiecte de inventar, reparații, investiții).

Execuție bugetară

Buget