“Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm”. (Victor Hugo)

 

Cuvânt înainte…

Începând cu luna noiembrie 2017, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” are un nou site. Acest site, al cărui format este nou și modern, oferă posibilitatea tuturor celor implicați în derularea procesului instructiv-educativ: cadre didactice, elevi, părinți, comunitate locală, agenți economici, de a colecta toate informațiile de care au nevoie.

Director,
Prof. Virginica Barabaș

 

  VIZIUNEA ȘCOLII

Calitate, competență, profesionalism, performanță, egalitatea șanselor, învățământ profesional şi tehnic eficient, orientat către piață şi adaptat nevoilor în schimbare ale comunității locale şi aspirațiilor individuale.

 MISIUNEA ŞCOLII

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” contribuie la dezvoltarea unui învățământ profesional şi tehnic de calitate, atractiv, care oferă şanse egale de dezvoltare personală şi profesională fiecărui elev astfel încât acesta să poată ocupa un loc de muncă şi să-şi continue pregătirea de-a lungul întregii vieți, să poată contribui ca absolvent al învățământului profesional şi tehnic la dezvoltarea economică a comunității sale. Pentru aceasta, şcoala, împreună cu partenerii săi sociali, îşi propune crearea condițiilor propice unei bune formări a elevilor în domeniile mecanică, electromecanică, electronică și automatizări, estetica și igiena corpului omenesc. Scopul acestei colaborări îl reprezintă formarea unor competențe profesionale, care să le permită absolvenților integrarea pe piața muncii din România, precum şi pe piața Uniunii Europene.

Misiunea Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” este de a forma viitorii specialişti în funcție de cerințele de pe piața muncii.

VALORILE EUROPENE dezvoltate în şcoală:

  1. Principiul egalității de șanse, conform căruia oamenii au şanse egale de a se exprima, de a învăța şi de a deveni furnizori de informații şi valori general valabile: adevăr, bine şi frumos, nediscriminare, şanse egale la educație;
  2. Motivarea pentru învățarea pe tot parcursul vieții, conceptul de dezvoltare durabilă cu scopul de a avea tineri mai bine pregătiți pentru a face față provocărilor prezente şi viitoare, dezvoltarea competențelor personale şi profesionale ale elevilor prin stimularea acestora;
  3. Cooperarea directă a elevilor, părinților şi a profesorilor cu rețele şcolare județene, regionale, naționale şi internaționale;
  4. Dialogul intercultural prin activități de parteneriat, desfăşurate la nivelul instituției noastre.

CONVINGERI :

  1. Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” oferă educație de calitate prin filiera tehnologică asigurând şanse egale pentru toți elevii, indiferent de rasă, gen, convingeri, religie sau etnie.
  2. Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” este angajat pentru a asigura nevoile educaționale în învățământul profesional şi tehnic la nivel local şi regional.
  3. Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” are convingerea că formarea continuă a profesorilor contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a acestora, ameliorarea calității procesului de învățământ şi favorizarea relațiilor cu comunitatea educativă locală.
  4. Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” crede în crearea unui climat care să încurajeze elevii să-şi dezvolte potențialul şi să respecte demnitatea umană.

O F E R T Ă   E D U C A Ț I O N A L Ă  2 0 2 1-2 0 2 2